39% vekst i tal tilsette på Campus Sogndal

Sogn Næring har samla inn tal frå verksemder som held til på Campus Sogndal.

Ser vi samla for heile området vi kallar Campus Sogndal - inkludert Kvåle skule - var det i 2010 ca. 700 tilsette.

Pr. juni 2019 er dette talet auka til heile 975 tilsette.

Det har altså i perioden 2010 til 2019 vore ein svært hyggeleg vekst på rundt 270 arbeidsplassar. Det tilsvarar ein vekst på 39% i tal tilsette.

Ser vi på tal årsverk er veksten på 44%.

Fosshaugane Campus bakgrunn.png

+ 39%

Vekst i tal tilsette på Campus frå 2010 til 2019

Fosshaugane Campus bakgrunn.png

+44%

Vekst i tal årsverk på Campus frå 2010 til 2019


Bedrifter på Campus

Oppteljinga syner at det er 50 verksemder som i dag held til på Campus Sogndal.

17 av desse har berre ein tilsett, og mange av dei finn du i kontorfellesskapet FUS Sogn. Dette er oppstartsbedrifter som får oppfølgjing frå Sogn Næring eller Kunnskapsparken Sogn og Fjordane - og som vi alle håper skal få suksess og vekse seg større!

9 verksemder har fleire enn 16 tilsette der Høgskulen på Vestlandet er den største med 350 tilsette, medan vidaregåande har drygt halvparten.


Litt om talmaterialet

Sogn Næring etterspurde tal på tilsette/årsverk frå alle aktørane på Campus Sogndal. Frå dei få som ikkje har svart, er det estimert eit tal.
Tala er henta inn juni 2019.

Klikk her for talmaterialet

Gasta Design